shape shape shape shape

Üyelik Sözleşmesi

ALES Kursum’da platformumuzla ilgili tüm üyelik prosedürlerimiz önceden belirlenmiş kurallara göre yürütülmektedir. Aşağıda yer alan metinden Üyelik Sözleşmemize dair detaylı bilgi edinebilirsiniz.

1. TARAFLAR

A)

www.aleskursum.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Ertuğrulgazi Mah. Ceylanbeyli Sk. No:29 26140 Tepebaşı/ Eskişehir adresinde mukim Rh Pozitif Yayıncılık Danışman.Ve Eğit. Öğrt.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.; bundan sonra SİTE olarak anılacaktır.

 

B)

www.aleskursum.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı; bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu www.aleskursum.com‘un sahip olduğu internet sitesi www.aleskursum.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Aynı zamanda, bu internet sitesi aracılığıyla, ilgili üyenin internet üzerinden satışa sunulan emtiaya/ürüne ulaşabilmesi için sanal bir pazaryeri yaratılması amaçlanır.

 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1

Üyelik sonrası kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı “www.aleskursum.com”a aittir. Bu kullanım koşulları gerektiği zaman değiştirilebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

3.2

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, www.aleskursum.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgilerin, formların ve içeriğin dilediği zaman değiştirilme hakkı www.aleskursum.com tarafından saklı tutulmaktadır.

 

3.3

SİTE üzerinden sunulan hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

3.4

SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.aleskursum.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından ayıpsız olarak teslimi hedeflenmektedir.

 

3.5

“www.aleskursum.com”; SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

3.6

Tüm üyeler; üyelik işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, www.aleskursum.com’un zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Tüm gerçek ve tüzel kişi üyeler, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle www.aleskursum.com’un uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağını ve ayrıca www.aleskursum.com’un söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan eder.

 

3.7

Siteye girdiğinizde veya www.aleskursum.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir.

 

-Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

 

-Üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

 

-Üyelikten men edildiğiniz halde www.aleskursum.com hizmetlerinin kullanılması,

 

-Ürün ve/veya hizmetlerin üyeden kaynaklı sebeplerle teslim/ifa edilmemesinin veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

 

-Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

 

-Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

 

-Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, www.aleskursum.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi.

 

3.8

Üye, www.aleskursum.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olduğunu; doğru ve gerektiğinde güncel olduğunu www.aleskursum.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtdışından kayıt olan üyeler için www.aleskursum.com tarafından; yurt dışında kayıtlı olup olmadığı hususunda bir çelişki yaşanması durumunda bu üyelerin yurtdışında olduğuna dair resmi makamlarca onaylanmış evrak suretinin (pasaport, oturma izni vs.) bir örneğinin gönderilmesi talep edilebilir. Üye, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tedbirlerin alınması bakımından kişisel verilerin değiştirilmesi işlemlerinin www.aleskursum.com’un yetkilendirdiği müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olmasından üye kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederek gerekli değişiklikleri yine bu yolla talep eder.

 

3.9

Üye, www.aleskursum.com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından www.aleskursum.com’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, www.aleskursum.com’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.10

Üye, www.aleskursum.com’un yazılı izni olmadan iş bu sözleşmeyi veya sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen -aile üyesi, eş nişanlı, sevgili vb. dahil olmak üzere- üçüncü bir kişiye kısmen veya tamamen devredemeyeceğini; başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde www.aleskursum.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan iş bu sözleşmeyi feshetme, üyeliğe son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, kendisine ait hesaba en fazla 3(üç) cihaz tanıtabilme hakkına sahip olup hesabın tekli kullanılmadığı ve çoklu kullanımların tespit edildiği hallerde www.aleskursum.com’un hesabı herhangi bir bildirim yapmaksızın kapatabilme, iade yapmama ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

3.11

Üyenin, iş bu sözleşmeyle kayıt derslerde dersin yapıldığı saatten itibaren 24 saatte yükleneceği bilgisine sahip olduğu kabul edilmektedir. Üye, www.aleskursum.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran hesap bilgilerinde yer alan üyeyi bağlayacaktır.

 

3.12

ÜYE, www.aleskursum.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.aleskursum.com sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan www.aleskursum.com sorumlu değildir. Üyeye iş bu maddeye aykırı davranması sebebiyle bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; üye bu dava ve talep sonucunda www.aleskursum.com’un herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın (tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla) kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, iş bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı (mail, tartışma ve geri bildirimlerde yapılacak her türlü hakaretlerde) yapılacak hukuki işlemlerin sonucuna katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.13

www.aleskursum.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.aleskursum.com ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. www.aleskursum.com’un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, www.aleskursum.com’dan hizmet alırken, aldığı hizmete dair şikayet ve taleplerini www.aleskursum.com yetkilileri ile çözmeye çalışmayı taahhüt eder. Üye, her ne surette olursa olsun www.aleskursum.com yetkilileri ile iletişime geçilmeksizin sitenin kullanımı sırasında sosyal medya vb. herhangi bir mecrada www.aleskursum.com’u küçük düşürücü, hakaret içerikli paylaşım yapması halinde www.aleskursum.com’un tazminat ve dava hakkının saklı tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.14

www.aleskursum.com üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.aleskursum.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden www.aleskursum.com’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.15

Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.16

İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, www.aleskursum.com’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, www.aleskursum.com’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Kayıt olan üyelerin online dersleri izleme veya izlememe sorumluluğu kendisine aittir. Hiçbir sebeple online ders tekrarı yapılma/ders süresinin uzatılması söz konusu değildir.

 

3.17

www.aleskursum.com her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.aleskursum.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.18

www.aleskursum.com internet sitesi yazılım ve tasarımı www.aleskursum.com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu www.aleskursum.com'un ya da bu sitenin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software- code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla www.aleskursum.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE, bu sitedeki hizmetleri, bilgileri ve telif haklarına tâbi çalışmaları yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının bu hizmetlere erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve www.aleskursum.com'nun yazılı izni ile mümkündür.

 

3.19

www.aleskursum.com tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

3.20

www.aleskursum.com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. www.aleskursum.com üyenin www.aleskursum.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.21

www.aleskursum.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında www.aleskursum.com tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, www.aleskursum.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına www.aleskursum.com tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece www.aleskursum.com kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve www.aleskursum.com’u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.aleskursum.com’un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir. Ancak, SİTE üzerinden ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Aynı zamanda; ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu sözleşme ile belirlenen haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak www.aleskursum.com için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya www.aleskursum.com'un işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde www.aleskursum.com tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde sitede verilen hizmetler, bilgiler, telif haklarına tâbi çalışmalar, ticari markalar, sitenin ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağlanan başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar saklı tutulmaktadır.

 

3.22

www.aleskursum.com üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya www.aleskursum.com’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.aleskursum.com ve www.aleskursum.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.23

www.aleskursum.com hizmet sağlarken birlikte çalıştığı firmalarla sözleşme kurulması veya ifasıyla ilgili olması halinde üyenin açık rızası olmaksızın kişisel verileri aktarabilir.

 

3.24

www.aleskursum.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ALES Kursum web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.25

www.aleskursum.com sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.aleskursum.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.26

www.aleskursum.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.27

Taraflar, www.aleskursum.com’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ALES Kursum tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. www.aleskursum.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

www.aleskursum.com, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ilgili ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçerliliği haiz değildir.

 

6. MÜCBİR SEBEP

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, www.aleskursum.com işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.aleskursum.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.aleskursum.com'un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

7. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. www.aleskursum.com'un, ÜYELERİ'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

8. YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. Üye, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen şartları tamamlamak suretiyle sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olacağı gibi işbu sözleşme, üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

9. HÜKÜMSÜZLÜK

Bu Sözleşme maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri ya da birkaçı, kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri yasa ya da mahkeme kararlarını izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir.

 

10. SON HÜKÜMLER

Sözleşme (11) maddeden ve (..) sayfadan oluşmakta olup …………………tarihinde düzenlenmiş olup, Taraflarca okunduktan sonra kabul ve imza edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

11. GİZLİLİK

Üye, iş bu üyelik sözleşmesini onaylamakla sözleşmenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Gizlilik Sözleşmesi’ni de okuyup kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.